Tolladministreringer

Importvernet er et sentralt virkemiddel for å sikre fortsatt landbruksproduksjon, et variert kulturlandskap og levende bygder, samt videreforedling og produksjon av næringsmidler i Norge.

Tollvernet for landbruksvarer skal administreres med sikte på å sikre avsetningsgrunnlaget for norsk produksjon blant annet i henhold til jordbruksavtalens prisbestemmelser og å hindre uønskede markedsforstyrrelser.

Landbruksdirektoratet kan sette ned tollen for en rekke landbruksvarer. Formålet er å legge til rette for import av landbruksprodukter som supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri. Det er i første rekke landbruksvarer med avtalefestet målpris etter jordbruksavtalen hvor de generelle tollnedsettelsene er aktuelle.

For jordbruksvarer med avtalefestet målpris skal tollen settes ned når oppgjørsprisen til produsent blir liggende over jordbruksavtalens prisgrenser.

De generelle tollnedsettelsene omfatter et enkelt varenummer i tolltariffen i en bestemt periode. Disse tollnedsettelsene gjelder for alle importører og har ingen kvantumsmessige begrensninger i den perioden de gjelder.

NFGF sender fortløpende ut varsel til sine medlemmer når Landbruksdirektoratet har foretatt endringer i gjeldende tollsatser. Tollsatsene oppdateres også på tollvesenets nettsted.

Se tollnedsettelsene her